Algemene Voorwaarden IT Molen

1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. IT Molen, danwel ITMolen.nl: de vennootschap onder firma ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder het KvK nummer 70592209.

1.3. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie IT Molen de overeenkomst afsluit tot het leveren van diensten en producten.

1.4. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen IT Molen en opdrachtgever tot stand komt door elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter

1.6. Partijen: IT Molen en de opdrachtgever.

1.7. Producten en diensten van IT Molen: de door IT Molen te exploiteren producten en diensten waarbij de door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

2. Toepasbaarheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, gelden de Algemene Voorwaarden voor alle (opvolgende) opdrachten aan IT Molen en zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen, opdrachten, offertes van IT Molen, in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle overeenkomsten van of met IT Molen, en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. Algemene Voorwaarden of specifieke bedingen van en gehanteerd door de opdrachtgever c.q. derden zijn voor IT Molen niet bindend en wordt door IT Molen uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.3. Deze versie van de Algemene Voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

2.4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

2.5. Door het verstrekken van een opdracht –hetzij mondeling, hetzij schriftelijk- erkent de opdrachtgever van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart hij of zij zich daarmee akkoord.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven door IT Molen gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW en per jaar, tenzij anders aangegeven en zijn elk te allen tijde voor herroeping door IT Molen vatbaar, behalve indien IT Molen een offerte, aanbieding of prijsopgave uitdrukkelijk voor een bepaalde, schriftelijk vastgelegde, periode doet. Alsdan vervalt de aanbieding na verloop van deze termijn.

3.2. IT Molen is slechts aan de offertes gehouden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen éénentwintig (21) dagen wordt bevestigd. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft IT Molen het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.4. Een consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen af te zien van een dienst van IT Molen binnen een periode van tenminste veertien (14) werkdagen, ingaande de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot die dienst. Het voorgaande onder dit artikel 3.4. opgenomen is niet van toepassing bij verlenging van contracten en daarnaast zijn domeinnaam registraties hiervan tevens uitgesloten. Reeds vooruitbetaalde bedragen worden binnen dertig (30) dagen geretourneerd.

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan één (1) van de volgende voorwaarden is voldaan:

4.1.1. Indien een opdracht door opdrachtgever schriftelijk wordt verleend: opdrachtgever schriftelijk, danwel per e-mail, akkoord geeft op de toegestuurde offerte en deze is geaccepteerd door IT Molen.

4.2. IT Molen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IT Molen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan IT Molen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt.

4.4. De opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor het verstrekken van een niet juiste en/of onvolledige informatie aan IT Molen. IT Molen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, in het geval IT Molen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IT Molen kenbaar behoorde te zijn.

5. Levering en levertijd

5.1. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na keuze ontwerp door opdrachtgever en aanlevering van het benodigd materiaal aan IT Molen. Versie april 2018. www

5.2. Tussentijdse resultaten worden door IT Molen op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

5.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van IT Molen, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

5.4. IT Molen is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van IT Molen van de betreffende functionaliteit of plugin.

5.5. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

6. Duur en beëindiging

6.1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle producten en/of diensten van IT Molen aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden, de looptijd is tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de opdrachtgever of IT Molen, zoals omschreven in artikel 6.2.

6.2. Opzegging van de overeenkomst voor een volgende periode door opdrachtgever dient minimaal één (1) kalendermaand voor het eind van de reeds lopende termijn te geschieden. Een lopende termijn kan niet worden opgezegd. Opzeggen door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, per post of e-mail, waarbij als opzegdatum de datum van de poststempel/inkomende e-mail. De opzegging is altijd ondertekend door de klant.

6.3. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is IT Molen niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren, tenzij de overeenkomst beëindigd wordt op grond van artikel 3.3. (in geval van een consument). 6.4. IT Molen heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand in acht dient te worden genomen.

6.5. IT Molen heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens IT Molen niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6.6. IT Molen houdt zich het recht voort domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met zes (6) maanden.

6.7. IT Molen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Versie april 2018. www

6.8. IT Molen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien:

6.8.1. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door IT Molen.

6.8.2. Pornografische afbeeldingen, video’s en andere media wordt verspreidt.

6.8.3. Nederlandse wetgeving wordt overtreden.

6.8.4. Internationale wetgeving wordt overtreden.

7. Verplichtingen IT Molen

7.1. IT Molen spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde IT Molen dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

7.2. IT Molen kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de IT Molen diensten.

7.3. IT Molen onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van cliënten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij IT Molen hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 6.8. van deze Algemene Voorwaarden.

8. Beheer van het systeem

8.1. IT Molen is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door IT Molen te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de cliënt jegens IT Molen ontstaat.

8.2. IT Molen is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens IT Molen ontstaat. IT Molen zal in een dergelijk geval de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

9. Verplichtingen van de klant

9.1. De cliënt zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

9.2. De cliënt stelt IT Molen zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De cliënt is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contactgegevens, in de administratie van IT Molen.

9.3. De cliënt onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem.

9.4. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de etiquette, de overeenkomst of Versie april 2018. www deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

9.5. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij IT Molen hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De cliënt blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

9.6. De cliënt geeft bij deze toestemming aan IT Molen zijn of haar persoonsgegevens op te (laten) nemen in de persoonsregistratie van IT Molen welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor IT Molen en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij IT Molen hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

10. Copyright

10.1. Al het door IT Molen vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IT Molen niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

10.2. Het eigendom van door IT Molen verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van IT Molen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan IT Molen hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is IT Molen gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3. IT Molen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1. IT Molen kan niet aansprakelijk worden geacht voor enige indirecte schade, zoals onder meer winstderving, reputatieschade, verlies van zaken, vertragingen, cliënteelverlies, exploitatieverlies of enige andere indirecte schade geleden door de opdrachtgever of enige ander persoon of onderneming verbonden met de opdrachtgever. Versie april 2018. www

11.2. Voor zover IT Molen bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan IT Molen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met IT Molen of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IT Molen.

11.3. IT Molen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

11.4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IT Molen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding binnen de perken van het factuurbedrag dat IT Molen in rekening brengt of in rekening heeft gebracht aan opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van IT Molen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.5. Opdrachtgever vrijwaart IT Molen van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, danwel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van IT Molen.

12. Overmacht

12.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan IT Molen niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

12.2. IT Molen is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

13. Reclame

13.1. De opdrachtgever heeft gedurende veertien (14) dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan IT Molen. Indien de reclame gegrond is zal IT Molen deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan IT Molen binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

13.2. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

14. Prijzen

14.1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat, en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

14.2. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor IT Molen naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

14.3. IT Molen heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

14.4. IT Molen houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5% vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS. Prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie is geen grond voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

15. Betaling

15.1. Na schriftelijke, danwel via de e-mail akkoord verklaard, van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en IT Molen en is de opdrachtgever verplicht om het werk van IT Molen volgens afspraak te honoreren.

15.2. De opdrachtgever dient voor oplevering van het eindproduct en/of dienst 100% van het totaalbedrag van offerte, inclusief BTW, te voldoen.

15.3. De betaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien IT Molen de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en IT Molen kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door IT Molen niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de betaling niet terugvorderen.

15.4. Voor de afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal IT Molen een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de eventuele reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de betaling door de opdrachtgever is ontvangen wordt de website door IT Molen overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

15.5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door IT Molen een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het Versie april 2018. www door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

16. Buitengebruikstelling

16.1. IT Molen heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken/opzeggen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met IT Molen een verplichting jegens IT Molen niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. IT Molen zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van IT Molen kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door IT Molen gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

17. Wijziging van de algemene voorwaarden

17.1. IT Molen bezit het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit wenselijk en/of noodzakelijk acht. Wijzingen gaan in twee (2) weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijk mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van IT Molen. Indien de afnemer wijzingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per der datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Tevens heeft IT Molen in het geval de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren het recht de bestaande overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken na voornoemde bekendmaking te beëindigen, zonder hierbij schadeplichtig te zijn. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen -stilzwijgend- te hebben aanvaard.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij of zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien (14) dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

18. Overig

18.1. IT Molen zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan IT Molen.

18.2. Wanneer IT Molen bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Versie april 2018. www IT Molen is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

18.3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. IT Molen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

18.4. IT Molen is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt IT Molen zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de verhouding tussen een opdrachtgever en IT Molen wordt beheerst door het Nederlandse recht,

19.2. In het geval van een geschil tussen klant en IT Molen dient de klant eerst contact op te nemen met IT Molen, door per post en/of e-mail, en zijn klacht uiteen te zetten. IT Molen zal binnen dertig (30) dagen de klacht afhandelen. Indien in deze periode geen oplossing is gevonden wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld, met een indicatie van het vertragingsduur.

Logo

IT Molen ontwikkelt resultaat gerichte digitale oplossingen. Een transparante werkwijze en meteen heldere antwoorden op al uw vragen. Wij geloven in betaalbare oplossingen voor iedereen.

Vertel ons over uw wens en wij staan 24/7 klaar om u van dienst te zijn.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Kamerlingh Onnesweg 10 e
2991 XL Barendrecht
Nederland
Email: info@itmolen.nl
KvK: 72514450
BTW: NL199012362B01
IBAN: NL07 ABNA 0812 4363 50